De chemische industrie in Europa gebruikt hoofdzakelijk de logistieke diensten van derden voor opslag, behandeling en vervoer van grondstoffen, tussen- en eindproducten. De chemische bedrijven willen zich hierbij ervan verzekeren dat deze taken op een veilige en kwalitatief hoogstaande wijze uitgevoerd worden. Dit ter bescherming van hun medewerkers, de buitenwereld en het milieu. Individuele chemische bedrijven deden in in eerste instantie zelf periodieke audits uitgevoerd bij hun leveranciers van logistieke diensten. Dit heeft leidde tot een gefragmenteerde aanpak met een veelvoud van vragenlijsten. Dit bleek duur en ondoelmatig zowel voor de chemische- als voor de transportindustrie.

Daarom heeft Cefic in 1990, in het kader van haar Responsible Care beleid, het ICE programma opgezet, dat zich tot doel stelde om de veiligheid te verhogen bij het transport, de opslag en de behandeling van chemische stoffen. Een belangrijk aspect van dit ICE programma was de ontwikkeling van een Veiligheids- en Kwaliteitsevaluatie Systeem (SQAS) voor elke transportwijze en logistieke dienst (weg, spoor, intermodaal, reinigingstations, verpakt zeevervoer, bulk zeevervoer, bulk opslag en binnenscheepvaart). In 2015 is het programma uitgebreid met elementen vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen en in 2018 is de SQAS naam veranderd in Safety & Quality Assessment for Sustainability.

SQAS is een hulpmiddel om de managementsystemen, ten aanzien van kwaliteit, veiligheid en milieu, van de leveranciers van logistieke diensten op uniforme wijze te laten evalueren door onafhankelijke onderzoekers, door middel van een gestandaardiseerde vragenlijst, en bijgevolg herhaling door verschillende chemische bedrijven te vermijden. Daarbij helpt het SQAS rapport de chemische bedrijven in hun keuze van logistiek bedrijf, alsook bij het opstellen van verbeteringsprogramma’s.

Het SQAS onderzoek door een onafhankelijke onderzoeker levert geen certificaat op, maar een gedetailleerd objectief feitenrapport, dat door elk chemisch bedrijf kan getoetst worden tegenover haar eisen. Hiermee vervangt het onderzoek de veelvuldige inspecties waaraan een leverancier van logistieke diensten traditioneel was blootgesteld, zonder echter de dialoog tussen beide partijen prijs te geven.

Hoewel SQAS op zichzelf niet de veiligheid en kwaliteit van de geleverde dienst verzekert, reikt het systeem een mechanisme aan om continue verbetering te evalueren. Het systeem levert bruikbare feedback aan de dienstverlener over de waargenomen sterke en zwakke punten tijdens het onderzoek. Daardoor kan het individuele chemische bedrijf, na evaluatie van de onderzoeksresultaten die opgenomen zijn in de database en beschikbaar voor user-group leden, klantgerichte feedback leveren om zodoende de basis te leggen en/of te versterken van een duurzame samenwerking die voordeel oplevert voor beide partijen.

Het assessment vindt eenmaal per 3 jaar plaats. De rapportage wordt geplaatst in de database van Cefic en is toegankelijk voor het ge-assesste bedrijf als ook de Cefic user group leden. Deelnemende bedrijven ontvangen geen certificaat. Tussentijds mogen assessments worden georganiseerd om de score te verhogen. De rapportage blijft echter maximaal 3 jaar geldig, gebaseerd op de oorspronkelijke startdatum. Dit tussentijdse assessment mag op delen worden uitgevoerd die de organisatie verzoekt. Dit assessment moet door dezelfde assessor worden uitgevoerd als degene die ook het oorspronkelijke assessment uitvoerde.

De tijdsbesteding voor het assessment is voorgeschreven door Cefic. De minimale tijdsbesteding wordt vastgesteld aan de hand van de informatie die in het Pre Assessment Document moet worden ingegeven. De assessor kan echter, op grond van de ervaring en specifieke bedrijfsomstandigheden besluiten meer tijd te besteden. De Core vragenlijst wordt altijd in combinatie met 1 of meerdere andere vragenlijsten afgenomen. Een assessment voor transport of tankreiniging duurt tussen de 16 en 20 uur. In combinatie kan tijd worden bespaard. Hoewel in geval van uitbreiding van een tankreinigingsassessment met een EFTCO food onderzoek extra tijd moet worden ingeruimd (minimaal 5 uur).
De tijdsbesteding geldt per locatie. Iedere locatie moet volledig worden doorgelicht (volledige doorlichting) tenzij vestigingen binnen 5 kilometer van elkaar liggen of vestigingen voldoen aan de eisen volgens Cefic definities van ‘satelliet’ vestigingen. In de transportmodule wordt een locatie als een satellietvestiging beschouwd als het managementsysteem gelijk is en centraal wordt aangestuurd, de personeelszaken centraal worden geregeld, de leveranciers centraal worden geselecteerd maar decentraal worden ingeschakeld.

Momenteel kunnen door L.O.A.C. de volgende SQAS schema’s worden onderzocht:
• SQAS Core Elements / Kernelementen
• SQAS Transport Services / Wegvervoer, intermodal, terminal services, expeditie
• SQAS Cleaning Stations / Reiniging Stations
• SQAS Warehouse / opslagbedrijven
• ESAD-II / SQAS Distributor, het kerngedeelte en het locatiespecifieke gedeelte (inclusief module Chlorinated Solvents & module Food, Pharma &, Cosmetics (GMP))
• Als het bedrijf actief is met betrekking tot food, food contact of feed producten, kan ook de in de SQAS verwerkte GMP module worden getoetst.

stappenplan SQAS 2023