Gebruiksvoorwaarden website
Op het gebruik van de website van de L.O.A.C. zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van de L.O.A.C. stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.
Disclaimer website
Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door de L.O.A.C. met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. L.O.A.C. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
De website van de L.O.A.C. bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door de L.O.A.C. worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de L.O.A.C. L.O.A.C. geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.
L.O.A.C. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij de L.O.A.C. en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de L.O.A.C. niet toegestaan.
Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van de L.O.A.C. L.O.A.C. zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van de L.O.A.C. slecht verdraagt met de naam en reputatie van de L.O.A.C., haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Privacy
L.O.A.C. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan de L.O.A.C. verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.
De persoonsgegevens die door u aan de L.O.A.C. worden verstrekt via de website van de L.O.A.C. of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door de L.O.A.C., meld u dan deze via .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Cookies
L.O.A.C. maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken. L.O.A.C. gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.
Indien u deze website bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van de L.O.A.C. wordt verminderd, danwel dat de website van de L.O.A.C. geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de website van de L.O.A.C. en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, Nederland.