De chemische industrie gebruikt hoofdzakelijk de logistieke diensten van derden voor opslag, behandeling en vervoer van grondstoffen, tussen- en eindproducten. En willen zeker stellen de bescherming van zowel de eigen medewerkers, de directe omgeving en het milieu, op een veilige en kwalitatief hoogstaande wijze uitgevoerd worden. In het verleden hebben individuele chemische bedrijven periodieke audits uitgevoerd bij hun leveranciers van logistieke diensten, wat aanleiding heeft gegeven tot een gefragmenteerde aanpak met een veelvoud van vragenlijsten, die daardoor duur en ondoelmatig bleek, zowel voor de chemische- als voor de transportindustrie.

Ook in het vervoer over zee is de aandacht voor het verhogen van de veiligheid bij het transport, de opslag en de behandeling van chemische stoffen groot. Het Chemical Distribution Institute heeft in samenwerking met het American Chemistry Council een bij het SQAS programma aansluitend assessment-systeem ontwikkeld. Het IMPCAS (International Marine Packed Cargo Audit Scheme; voorheen CDI-MPC) is een hulpmiddel om de beleidsonderwerpen, ten aanzien van Responsible Care, kwaliteit, veiligheid en milieu, van de leveranciers van logistieke tankcontainerdiensten op uniforme wijze te laten evalueren door onafhankelijke onderzoekers, door middel van een gestandaardiseerde vragenlijst, en zodoende herhaling door verschillende chemische bedrijven te vermijden. Daarbij helpt het IMPCAS rapport de chemische bedrijven in hun keuze van logistieke dienstverlener, alsook bij het opstellen van verbeteringsprogramma’s. Het IMPCAS onderzoek door een onafhankelijke onderzoeker levert geen certificaat op, maar een gedetailleerd objectief feitenrapport, dat door elk chemisch bedrijf kan getoetst worden ten opzicht van diens eigen eisen. Hierbij vervangt het onderzoek de veelvuldige inspecties waaraan een leverancier van logistieke diensten traditioneel was blootgesteld, zonder echter de dialoog tussen beide partijen prijs te geven. Hoewel IMPCAS op zichzelf niet de veiligheid en kwaliteit van de geleverde dienst verzekert, reikt het systeem een mechanisme aan om continue verbetering te evalueren.

Het systeem levert bruikbare feedback aan de Tank Container Operator over de waargenomen sterke en zwakke punten tijdens het onderzoek. Bijkomend kan het individuele chemische bedrijf, na evaluatie van de onderzoeksresultaten, klantgerichte feedback bezorgen om zodoende de basis te leggen en/of te versterken van een duurzame samenwerking die voordeel oplevert voor beide partijen.

Het assessment vindt eenmaal per 3 jaar plaats. De tijdsbesteding bedraagt minimaal 2 dagen voor het doornemen van de vragenlijst.

De rapportage wordt (vanaf 1 juni 2022) na het assessment in PDF format aan het CDI gezonden. Chemische bedrijven kunnen bij CDI een verzoek indienen om het rapport in te zien. CDI verstrekt het rapport na toestemming van de Tank Container Operator.  De Tank Container Operator ontvangt geen certificaat maar wel een verklaring van deelname aan het IMPCAS schema.

Momenteel kunnen door L.O.A.C. de volgende IMPCAS schema’s worden onderzocht:
• IMPCAS Tankcontainer Operators