Good Distribution Practices (GDP)

Krachtens richtlijn 2001/83/EG dienen organisaties die medicianale producten distribueren te voldoen aan de GDP principes. Deze principes zijn vastgelegd in het richtsnoer voor goede distributiepraktijken (94/C 63/03).

Met de veranderingen per 08 juni 2011 zoals vastgelegd in richtlijn 2011/62/EU wordt er meer nadruk gelegd op het voldoen aan de GDP principes en de controle hierop bij in de distributieketen betrokken partijen.

Een onafhanelijk onderzoek dat leidt tot tot een GDP-certificaat is dan vaak gewenst om aan uw leveranciers en afnemers aan te tonen dat u deze GDP principes hebt ingevoerd. LOAC verzorgt deze certificeringsaudits.